Chính sách bảo mật khách hàng của https://happyparty.vn/

Sau đây là bảo mật & chính sách bảo mật của chúng tôi cam kết với bạn.

Sau khi yêu cầu chúng tôi cung cấp truy cập trang web với quyền truy cập vào tất cả các thông tin [bao gồm thông tin độc quyền] mà chúng tôi lưu giữ chúng.
Chúng tôi cũng cung cấp truy cập khả năng có sự không chính xác sửa chữa trong thông tin liên lạc, thông tin tài chính, định danh duy nhất, thông tin giao dịch, thông tin liên lạc mà người tiêu dùng / khách truy cập đã chỉ đạo cho trang web. Người dùng (bạn) có thể có thông tin này được sửa chữa bằng cách gửi e-mail.
Chúng tôi thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi (khách) hoặc trực tiếp từ người dùng (chẳng hạn như khi đặt mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, đăng ký một tài khoản hoặc đăng ký một bản tin), từ các bản ghi máy chủ web của chúng tôi, và thông qua các tập tin cookie.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc cung cấp thông tin của bạn (tên, địa chỉ, email, hoặc bất kỳ thông tin khác) cho bất kỳ bên thứ ba, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi quyền rõ ràng để làm như vậy.

Sử dụng thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập về khách truy cập vào trang web này được sử dụng để đánh giá nội bộ và sau đó bỏ đi, được sử dụng để cải tiến nội dung của trang web của tôi, sử dụng để thông báo cho người tiêu dùng về bản cập nhật cho trang web của chúng tôi, tiết lộ khi có yêu cầu về mặt pháp lý để làm như vậy theo yêu cầu của cơ quan chính phủ tiến hành một cuộc điều tra để xác minh hoặc thực thi tuân thủ các chính sách quản trang web của chúng tôi và luật áp dụng hoặc để bảo vệ chống lại sự lạm dụng hoặc sử dụng trái phép các trang web của chúng tôi.